REGULAMENTUL GENERAL

Persoanele care închiriază DIRTBIKE-uri electrice de la societatea ORNATUS DESIGN SRL, cu sediul în jud. Maramureș, com. Giulești, sat Giulești, nr. 409, având CIF: 24963644, înscrisă în Registrul Comerțului sub nr. J24/50/2009, sunt obligate să respecte întocmai prevederile Contractului de închiriere încheiat în formă scrisă, precum și prevederile prezentului regulament.

În documentele emise de societatea ORNATUS DESIGN SRL, aceasta poate fi denumită: locator, comerciant, societate, proprietar.

În accepțiunea comerciantului, utilizatorul dirtbike-ului electric poate fi denumit: client, utilizator, chiriaș, locatar, participant.

Art. 1. Dirtbike-urile se închiriază persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani și au discernământ.

Art. 2. Clientul este conștient de faptul că utilizarea dirtbike-urilor electrice poartă riscurile inerente participării la trafic și își asumă întreaga răspundere pentru utilizarea acestora.

Art. 3. Locatorul va preda chiriașului bunul închiriat, precum și toate accesoriile acestuia, la punctul de închiriere, în condiții optime de funcționare, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere estetic (vizual).

Art. 4. Locatorul se obligă să țină o ședință tehnică (instructaj) cu utilizatorii, înainte de fiecare tur, în cadrul căreia va prezenta bunul închiriat și accesoriile acestuia, respectiv modul lor de utilizare. Participarea la ședință tehnică este obligatorie pentru toți chiriașii.

Art. 5. Anularea rezervării

În cazul în care, clientul nu se va prezenta la data convenită pentru începerea turului, și anunță telefonic locatorul cu privire la acest aspect cu cel mult 24 ore înainte de data începerii turului, are dreptul fie la o reprogramare la o dată ulterioară disponibilă, fie la restituirea prețului în întregime, în funcție de alegerea clientului.

În cazul în care, clientul nu se prezintă la rezervarea programată, sau anunță neprezentarea cu mai puțin de 24 ore înainte de data începerii turului, pierde dreptul la restituirea prețului.

În cazul în care, condițiile meteorologice în momentul începerii turului nu sunt favorabile, sau alte asemenea circumstanțe imprevizibile fac imposibilă parcurgerea turului rezervat în condiții de siguranță, se va proceda fie la restituirea chiriei achitate, fie la reprogramare într-o dată ulterioară disponibilă, în funcție de alegerea chiriașului.

Art. 6. Plasarea comenzii echivalează cu acordul utilizatorului de a fi fotografiat/filmat în timpul turului. Fotografiile/filmările astfel realizate nu vor fi folosite de către societatea noastră în scop comercial/de marketing, sunt destinate exclusiv a fi folosite de către utilizator în scop personal.

Art. 7. Afară de prețul stabilit prin art. 3.1 din Contractul de închiriere, nu se percepe nicio sumă de la utilizatori cu titlu de garanție în scopul garantării restituirii a bunurilor închiriate în starea în care acestea au fost predate utilizatorilor, însă, Locatorul verifică dacă datele trecute în comandă, și ulterior, în contractul de închiriere și în procesul-verbal de predare-primire corespund datelor din actul de identitate al chiriașului.

Art. 8. În cazul returnării întârziate a bunului închiriat, se va solicita chiriașului plata sumei corespunzătoare costului închirierii pe durata timpului suplimentar.

Art. 9. În cazul în care chiriașul returnează bunul închiriat înaintea expirării termenului, chiria corespunzătoare perioadei rămase până la expirarea contractului nu va fi restituită.

Art. 10. Pe toată durata închirierii, locatorul se obligă să asigure condițiile optime de funcționare ale bunului închiriat și ale accesoriilor acestuia.

În scopul îndeplinirii acestei obligații, locatorul se obligă să efectueze reparațiile necesare pentru a asigura funcționalitatea bunului închiriat conform destinației sale.

În cazul în care, reparațiile sunt necesare din cauza unor vicii de fabricație, deci sunt neimputabile chiriașului, cheltuielile reparațiilor sunt în sarcina locatorului. În eventualitatea în care, din cauza unor vicii de fabricație apărute în timpul derulării contractului, repararea dirtbike-ului nu mai este posibilă, contractul se va rezilia de plin drept, iar chiria achitată se va restitui chiriașului.

Art. 11. Chiriașul este obligat să anunțe de îndată locatorului defectarea/pierderea/furtul bunului închiriat sau ale accesoriilor acestuia.

Art. 12. În cazul în care, la restituirea bunului închiriat se constată defectarea acestuia/deteriorări ale acestuia, ori devalorizarea echipamentului, care se datorează folosirii necorespunzătoare sau contrare celor stabilite în prezentul regulament sau în Contractul de închiriere, deci sunt imputabile chiriașului, acesta din urmă este ținut să repare paguba pricinuită Locatorului prin achitarea contravalorii reparației, constând în contravaloarea manoperei și/sau în contravaloarea pieselor schimbate.

Clientul va fi somat să plătească prejudiciul cauzat printr-o notificare scrisă. În situația în care chiriașul nu achită costurile reparațiilor în 15 zile de la data notificării, acesta va fi obligat la plata penalităților de întârziere în procent de 0.5% din contravaloarea cheltuielilor de reparații pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 13. În caz de pierdere/furt/distrugere/aducere în stare de neîntrebuințare a bunul închiriat și/sau a echipamentelor accesorii, chiriașul este dator să achite locatorului contravaloarea acestora. Neachitarea contravalorii bunului pierit în termen de 15 zile de la data notificării are ca consecință obligarea chiriașului la plata penalităților de întârziere în procent de 0.5% din contravaloarea bunurilor pierite pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 14. Clientul este pe deplin conștient, că Locatorul nu răspunde pentru eventualele prejudicii cauzate chiriașului sau altor persoane terțe, ce ar rezulta din eventuale accidente de circulație, indiferent dacă acestea au fost cauzate de culpa chiriașului sau a altor persoane terțe, din eventuale contacte cu animale sălbatice, câini, etc., din cauza unor fenomene naturale (inundații, cutremur, etc.), și nici pentru eventualele daune, fie ele fizice, materiale sau morale,  ce ar rezulta din neatenția chiriașului sau nerespectarea de către acesta a regulilor de circulație și de conduită pe drumurile publice.

Art. 15. De asemenea, clientul conștientizează că nu poate pretinde niciun fel de despăgubire de la locator pentru eventualele vătămări sau daune suferite din cauza stării fizice sau de sănătate precare sau inadecvate, din cauza cărora ar putea fi inapt de a utiliza bunurile închiriate în condiții de siguranță.

Art. 16. Locatorul răspunde numai pentru daunele cauzate de eventuale defecte de fabricație ale bicicletelor, în condițiile legii. Cu toate acestea, locatorul nu răspunde pentru acele vicii ale bunului închiriat care erau aparente la data încheierii procesului-verbal de predare-primire și pe care chiriașul le-a acceptat prin semnarea acestuia.

Art. 17. Chiriașul se obligă, ca în timpul derulării contractului să manifeste respect față de alți bicicliști, trecători, participanți la trafic și față de mediul înconjurător în general, respectiv, să arunce gunoiul numai în spațiile special amenajate în acest scop.

Art. 18. Chiriașul se obligă să nu folosească bunul închiriat sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe (inclusiv medicamente) care afectează capacitatea de a conduce sau de a manevra utilaje.

Art. 19. Îi este interzis chiriașului să transporte alte persoane/animale pe dirtbike.

Art. 20. Clientului îi este interzis subînchirierea, cedarea folosinței sau remiterea dirtbike-ului închiriat unor terțe persoane.

Art. 21. Chiriașul este obligat să folosească bunul închiriat cu toate accesoriile sale, cu prudență și diligență, în condiții normale și numai potrivit destinației sale.

Art. 22. Chiriașului îi este interzis să abandoneze dirtebike-ul și echipamentele accesorii ale acestuia.

Art. 23. Reglarea/ajustarea componentelor mecanice ale dirtbike-ului se efectuează de către locator cu ocazia predării. Este interzis reglarea/ajustarea ulterioară a bicicletei de către utilizator.

Art. 24. Chiriașul este obligat să respecte indicațiile ghidului și toate instrucțiunile primite atât în cadrul ședinței tehnice (instructaj), cât și ulterior, în timpul turului.

Art. 25. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu contractul de închiriere vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecată competente.